مشخصات رام:
G800HXXU1CPI5
6.0.1
22.09.2016
منبع: تعمیرات همراه
www.tamirathamrah.ir

Download File