مشخصات رام:

File name: F8331_39.0.A.1.250_IT.ftf
File size: 2.54 GB

  • منبع: تعمیرات همراه
  • http://www.tamirathamrah.ir